undocile

Để định nghĩa của undocile, vui lòng truy cập ở đây.