undergod

  • na.Như xa như phòng
  • WebTheo Thiên Chúa; Thiên Chúa ban phước cho; Theo Thiên Chúa