undercool

  • v.() Làm mát quá nhiều
  • WebSubcool