unciliated

Để định nghĩa của unciliated, vui lòng truy cập ở đây.