umiack

Để định nghĩa của umiack, vui lòng truy cập ở đây.