turbinates

Để định nghĩa của turbinates, vui lòng truy cập ở đây.