trucke

Để định nghĩa của trucke, vui lòng truy cập ở đây.