triticums

Để định nghĩa của triticums, vui lòng truy cập ở đây.