treponema

Để định nghĩa của treponema, vui lòng truy cập ở đây.