treillages

  • n.Cổ điển; "Xây dựng" lưới
  • WebHoa trellises; Lưới tường
n.
1.
một lưới mắt cáo hoặc mảnh latticework