trehaloses

Để định nghĩa của trehaloses, vui lòng truy cập ở đây.