trehalose

Để định nghĩa của trehalose, vui lòng truy cập ở đây.