trehalos

Để định nghĩa của trehalos, vui lòng truy cập ở đây.