treas

Để định nghĩa của treas, vui lòng truy cập ở đây.