trattoria

Để định nghĩa của trattoria, vui lòng truy cập ở đây.