trapesing

Để định nghĩa của trapesing, vui lòng truy cập ở đây.