transpirations

Để định nghĩa của transpirations, vui lòng truy cập ở đây.