tranquillizes

Để định nghĩa của tranquillizes, vui lòng truy cập ở đây.