traine

Để định nghĩa của traine, vui lòng truy cập ở đây.