tracheitis

Để định nghĩa của tracheitis, vui lòng truy cập ở đây.