touchinesses

Để định nghĩa của touchinesses, vui lòng truy cập ở đây.

thick-skinned
huffy tetchy thin-skinned ticklish