totalised

Để định nghĩa của totalised, vui lòng truy cập ở đây.