tonometer

Để định nghĩa của tonometer, vui lòng truy cập ở đây.