tolbooths

Để định nghĩa của tolbooths, vui lòng truy cập ở đây.