titrat

Để định nghĩa của titrat, vui lòng truy cập ở đây.