timar

Để định nghĩa của timar, vui lòng truy cập ở đây.