thumbholes

  • WebCắm ngón tay cái-lỗ; Cho vào ngón tay cái lỗ; Các lỗ ngón tay
n.
1.
một lỗ trong một cái gì đó như một quả bóng bowling vào đó một ngón tay cái có thể được đưa vào để cung cấp một va li
2.
một lỗ trong một dụng cụ gió mà được bảo hiểm và phát hiện bởi ngón tay cái để sản xuất ghi chú