thrashings

Để định nghĩa của thrashings, vui lòng truy cập ở đây.