theropods

  • n.Phân bộ chân "Cổ sinh vật học" con thú
  • WebĐộng vật chân; Phân bộ Padfoot; Theropod
n.
1.
một con khủng long ăn thịt với mạnh hai chân và tay chân trước ngắn, e. g. một tyrannosaur hoặc megalosaur.