theorises

Để định nghĩa của theorises, vui lòng truy cập ở đây.