theologises

Để định nghĩa của theologises, vui lòng truy cập ở đây.