thalassemics

Để định nghĩa của thalassemics, vui lòng truy cập ở đây.