tetroxi

Để định nghĩa của tetroxi, vui lòng truy cập ở đây.