tetracaines

Để định nghĩa của tetracaines, vui lòng truy cập ở đây.