tetanising

Để định nghĩa của tetanising, vui lòng truy cập ở đây.