tesseract

Để định nghĩa của tesseract, vui lòng truy cập ở đây.