terebinths

  • n.Dầu của Terebinth và nhựa thông
  • WebThông nhựa; Terebinth; Biển Đức XVI làm hoe hương
n.
1.
một cây gia đình điều sản lượng nhựa thông.