teratogens

Để định nghĩa của teratogens, vui lòng truy cập ở đây.