tepper

Để định nghĩa của tepper, vui lòng truy cập ở đây.