tentatives

Để định nghĩa của tentatives, vui lòng truy cập ở đây.