tenebrism

Để định nghĩa của tenebrism, vui lòng truy cập ở đây.