tendresse

Để định nghĩa của tendresse, vui lòng truy cập ở đây.