telepaths

Để định nghĩa của telepaths, vui lòng truy cập ở đây.