teardowns

Để định nghĩa của teardowns, vui lòng truy cập ở đây.