tandoo

Để định nghĩa của tandoo, vui lòng truy cập ở đây.