tampe

Để định nghĩa của tampe, vui lòng truy cập ở đây.