tabernacled

Để định nghĩa của tabernacled, vui lòng truy cập ở đây.