swainishness

Để định nghĩa của swainishness, vui lòng truy cập ở đây.