susaek

Để định nghĩa của susaek, vui lòng truy cập ở đây.