superpers

Để định nghĩa của superpers, vui lòng truy cập ở đây.